از مطلع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود.